KATEGÓRIE

×
 x 

Prázdny košík

Všeobecné obchodné podmienky

Tieto Obchodné podmienky (ďalej tiež len ako „podmienky“ alebo „obchodné podmienky“) sa vzťahujú na nákup tovaru. Nákup tovaru v ich zmysle môžu uskutočňovať fyzické aj právnické osoby (ďalej vždy len „zákazník“) bez obmedzenia s tým, že zákazník súhlasí, že takto uzavreté kúpne zmluvy sa budú riadiť týmito Obchodnými podmienkami. Predávajúcim sa v týchto podmienkach rozumie spoločnosť: SPAEZ spol. s r.o., so sídlom Zvolenská cesta 4, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 31576541, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vl.č.: 901/S

Ako nakupovať?

Priamo na predajni SPAEZ spol. s r.o., Zvolenská cesta 24, Banská Bystrica.

Ponúkame Vám niekoľko možností objednania tovaru:

 1. objednanie na predajni
 2. objednanie cez e-mail Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. (do emailu zadajte názov tovaru, množstvo, meno a priezvisko / názov firmy, fakturačné údaje, telefónne číslo, ktoré je potrebné na overenie objednávky)
 3. objednanie telefonicky:

  AUTODOPLNKY, KOLOBEŽKY, CYKLO +421 48 416 35 58

  Kúrenie, plyn, voda, elektro, stavba +421 48 416 18 19, 416 28 28, 410 22 07

  - v prípade že potrebujete objednať tovar a nemáte k dispozícii internet, zavolajte nám a objednávku jednoducho nadiktujete.

Predávajúci ma právo zrušiť objednávku, pokiaľ požadovaný tovar nie je k dispozícií, alebo sa počas tejto doby vyskytnú nepredvídané problémy. V takom prípade bude predávajúci informovať kupujúceho o vzniknutej situácií. Pokiaľ kupujúci už uhradil platbu, predávajúci mu vráti uhradenú sumu v plnej výške, alebo sa predávajúci s kupujúcim dohodnú na inom riešení.

Platba a prevzatie tovaru

Pri kúpe tovaru priamo na predajni – platba v hotovosti.
V prípade objednávky tovaru je potrebné uhradiť zálohovú faktúru vo výške 50 % z ceny tovaru, následne bude tovar objednaný. Zvyšnú časť sumy je potrebné zaplatiť pri prebratí tovaru priamo na predajni.

Pre prípadné Informácie nás kontaktujte telefonicky


AUTODOPLNKY, KOLOBEŽKY, CYKLO +421 48 416 35 58
Kúrenie, plyn, voda, elektro, stavba +421 48 416 18 19, 416 28 28, 410 22 07


Predávajúci sa zaväzuje

 1. dodať správny druh a množstvo tovaru, tak ako bola uvedená v čase objednávky, na základe objednávky zákazníka v dohodnutej cene
 2. vystaviť doklad z registračnej pokladnice, prípadne vystaviť a priložiť faktúru ako daňový doklad a dodací list

Kupujúci sa zaväzuje

 1. prevziať objednaný tovar
 2. zaplatiť za objednaný tovar dojednanú cenu.

Kupujúci je povinný prevziať tovar na predajni SPAEZ spol. s r.o., Zvolenská cesta 24, Banská Bystrica. V prípade, ak kupujúci tovar neprevezme a aj prípadné ďalšie snahy predávajúceho o prevzatie objednaného tovaru zostanú bezvýsledné, je predávajúci oprávnený účtovať kupujúcemu skladné vo výške 13,34 € (bez DPH) za každý deň uskladnenia tovaru. Po uplynutí 30 dní odo dňa, keď bol kupujúci povinný tovar prevziať, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe. Po predaní dohodnutého tovaru tretej osobe sa záloha za dohodnutý tovar zaplatená kupujúcim započíta v celej výške na zmluvnú pokutu, ktorú je povinný kupujúci zaplatiť predávajúcemu.


Predávajúci nenesie zodpovednosť

 1. za prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok.

Reklamácie

Reklamácie sú vybavované:

 1. telefonicky (v pracovných dňoch pondelok až piatok 9:00 - 16:00)
 2. e-mailom ( Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. )
 3. osobne na predajni
 4. vybavenie reklamácie je do 30 dní.

Reklamačný poriadok

I. Všeobecné ustanovenia

 1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri jej prevzatí kupujúcim. Pri použitých veciach nezodpovedá predávajúci za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá predávajúci za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.
 2. Vlastnícke právo kúpenej veci prechádza na kupujúceho okamihom zaplatenia kúpnej ceny za tovar. Pri samoobslužnom predaji dochádza k prevodu vlastníckeho práva ku kúpenej veci okamihom zaplatenia kúpnej ceny za tovar.
 3. Kupujúci je povinný po prevzatí tovaru skontrolovať jeho množstvo, kvalitu a balenie a neodkladne (bez zbytočného odkladu) oznámiť predajcovi prípadné nedostatky. (§599 OZ)
 4. Záruka sa vzťahuje len na výrobok uvedený na dodacom liste, faktúre a doklade z registračnej pokladnice a týka sa všetkých vád zistených v záručnej dobe spôsobených chybou materiálu, chybnou konštrukciou, alebo chybným spracovaním. Záruka sa vzťahuje na skryté vady na predmete dodávky, ale nevzťahuje sa na vady, ktoré vznikli neodbornou manipuláciou alebo neodborným zásahom na tovare po jeho odovzdaní kupujúcemu alebo jeho zástupcovi. Následné poškodenie povrchu predmetu dodávky škrabnutím a pod. sa nepovažuje za skrytú vadu. (§ 619 OZ)
 5. Nadobudnutím vlastníckeho práva prechádza na kupujúceho nebezpečenstvo náhodnej skazy, zničenia a poškodenia veci.

II. Lehoty na uplatnenie reklamácie

 1. Záruka na tovar je 24 mesiacov. Záručné doby začínajú plynúť od dátumu prevzatia tovaru kupujúcim ( § 621 Občianskeho zákonníka ďalej len „ OZ“). Záručná doba sa vzťahuje aj na výrobky predávané vo výpredajoch, či so zľavou. Ak je však poskytnutá zľava kvôli určitej vade tovaru, túto vadu potom nie je možné reklamovať. (§ 619 OZ)
 2. Ak je na predávanom tovare, jeho obale alebo návode vyznačená lehota na použitie (expiračná doba), záručná lehota sa neskončí pred uplynutím tejto lehoty.
 3. Ak sa na predávaný tovar vzťahuje záručná lehota dlhšia ako 24 mesiacov je predávajúci povinný vydať kupujúcemu pri predaji záručný list s vyznačením záručnej lehoty. V záručnom liste sú uvedené podmienky a rozsah tejto záruky.
 4. Práva zo zodpovednosti za vady musí kupujúci uplatniť v záručnej lehote, inak tieto práva zanikajú.


III. Strata nároku na nároky zo záruky


Nároky plynúce zo záruky zanikajú, ak tovar bol:

 • poškodený prepravou spotrebiteľa,
 • mechanicky poškodený neodbornou manipuláciou, alebo zlým skladovaním po prevzatí tovaru,
 • zašpinený a neodborne vyčistený,
 • poškodený neodborným zásahom do jeho konštrukcie,
 • znehodnotený nadmerným používaním alebo bol používaný na iný účel než sa bežne používa,
 • poškodený od domácich zvierat a pod...

IV. Miesto uplatnenia reklamácie

 1. Zjavné vady treba neodkladne reklamovať na predajni SPAEZ spol. s. r. o., Zvolenská cesta 24, 974 05 Banská Bystrica (reklamačné miesto) predložením dokladu o zakúpení a zaplatení tovaru . ( §18 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa ďalej len „ ZOS“)
 2. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu najneskôr do 30 dní od uplatnenia reklamácie § 18 ods. 4 ZOS cit: „ Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu, predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba je povinný poučiť spotrebiteľa o jeho právach podľa všeobecného predpisu. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.“
 3. Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní (§ 18 ods. 4 ZOS).
 4. V prípade reklamácie tovaru vystaví predávajúci reklamačný protokol v 2 vyhotoveniach, 1 vyhotovenie obdrží kupujúci, 1 vyhotovenie zostane v predajni.
 5. Kupujúci dopraví reklamovaný tovar na reklamačné miesto za účelom posúdenia opodstatnenosti reklamácie okrem prípadu, že predávajúci sa rozhodne posúdiť opodstatnenosť reklamácie inak.
 6. Reklamácia sa nevzťahuje na prirodzené starnutie a bežné opotrebovanie výrobku.

 

V. Zodpovednosť za vady


Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

§ 623

Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.


Neodstrániteľné vady

 1. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.
 2. Ak ide o neodstrániteľnú vadu, pri ktorej možno vec používať, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru. Pri určovaní výšky primeranej zľavy sa prihliada na charakter vady, stupeň a spôsob opotrebenia veci, dĺžku používania veci a možnosti jeho ďalšieho užívania.

Ochrana osobných údajov

Garancia ochrany osobných údajov v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z.
Vyhlásenie:

SPAEZ spol. s.r.o. sa zaväzuje k tomu, že sa nebudú žiadne osobné údaje, zverejňovať, predávať, poskytovať tretej osobe.

SPAEZ spol. s.r.o. nezhromažďuje žiadne citlivé osobné údaje vypovedajúce o majetku a majetkových pomeroch, národnostnom, rasovom alebo etnickom pôvode, politických postojoch či členstve v politických stranách. Pre uchovávanie osobných údajov dodržujeme Zákon č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov.

SPAEZ spol. s.r.o. zhromažďuje niektoré osobné informácie pre svoje vlastné potreby a potreby nutné pre uskutočnenie obchodných zmlúv ako aj pre zjednodušenie procesu nákupu.

 

Dozorný orgán činnosti:
Ústredný inšpektorát
Slovenskej obchodnej inšpekcie
poštový priečinok 29
Prievozská 32
827 99 Bratislava 27
Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj
Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1
tel. č.: 051/ 7721 597 fax č.: 051/ 7721 596

 

Banská Bystrica, dňa 01.01.2015SPAEZ spol. s r.o.


TOP